В "ДКЦ -Поликлиника Казанлък" ЕООД работят 23 Лекари и 23 специалисти по здравни грижи.То разполага със специализирани кабинети по 16 медицински специалности,медикодиагностична клинична лаборатория,медикодиагностична лаборатория по образна диагностика,сектор по физикална и рехабилитационна медицина и манипулационна.

     Структура на ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

I. ЗВЕНО "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ" С 3 СЕКТОРА:

А   ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР ,включващ специализирани кабинети по:
1. хирургия
2. ортопедия и травматология
3. очни болести
4. УНГ болести
5. акушерство и гинекология
6. урология
7. съдова хирургия
8. детска хирургия
Б.  ТЕРАПЕВТИЧЕН СЕКТОР,включващ специализирани кабинети по:
1. кардиология
2. гастроентерология
3. ендокринология и болести на обмяната
4. педиатрия
5. вътрешни болести
6. нервни болести
7. кожни и венерически болести

В. СЕКТОР ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ,включващ:

1. специализиран приемен кабинет по физикална и рехабилитационна медицина
2. кабинети за процедури по светло и електролечение;топло;аерозололечение;кинезитерапия(масаж и салон по лечебна физкултура)

Г. СЕКТОР "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" , включващ:

1.регистратура
2. манипулационна

II. МЕДИКО -ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО, включващо 2 медико-диагностични лаборатории

1. МДЛ за образна диагностика,включваща:
    ехогравски кабинети -1;
    рентгенови кабинети-3
       - графичен;
       - скопичен;
       - секторни дентографии.
2. Медико-диагностична клинична лаборатория;

III. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ЗВЕНО, включващо:

А. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИ СЕКТОР:
1. Управител;
2. Главна медицинска сестра;
3. Специалист "Управление на човешките ресурси и ТРЗ";

Б. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН СЕКТОР:
1. Главен счетоводител;
2. Счетоводител и касиер.

В. СТОПАНСКИ СЕКТОР
1. Помощен персонал(санитари);
2. Транспорт и поддръжка;
3. Централна стерилизация.
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД