Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ-редактирана 15.10.2019г.
Обява на обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП
Документация за възлагане на ОП
Приложение по обществени поръчки
Договори за доставка на медицински консумативи и реактиви
Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП